Místní knihovna Chuchelna
Naposledy aktualizováno: 21.01.2013 15:40:39

Knihovní řád

Obecní knihovny v Chuchelně

 

I.Základní ustanovení

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2,4, a 14 knihovního zákona.

 

 

Čl.2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

1        Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou    vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

 

a)      výpůjční služby

b)      meziknihovní služby

c)      informační služby

ca)  informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

cb) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

 

2      Služby uvedené v odst. 1 tohoto knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna

  bezplatně.

 

2        Veškeré finanční částky ( za registraci uživatelů, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou

účtovány ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3 

Registrace uživatele

 

1          Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu

uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 

2          Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje : jméno, příjmení, bydliště.

3          Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

4          Osobní údaje uživatelů knihovna bude zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

 

Čl. 4

 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1          Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit

stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku.

 

2          Jestliže uživatel  nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

3     Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně                                            

 knihovníkovi.

 

 

 

III.  Výpůjční řád

 

Čl. 5

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

1          Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního
       fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb  nebo
       prostřednictvím výměnných souborů.

 

2          Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ,

vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

 

Čl. 6

Postupy o půjčování

 

1            Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny

závady.

 

2            Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu a to ústně nebo písemně.

 

 

Čl. 7

Výpůjční lhůty

 

1              Výpůjční lhůta pro půjčování  mimo knihovnu je jeden měsíc. Výpůjční lhůta může být

         prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a

         nežádá-li dokument další uživatel.

 

2              Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat

         vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

 

Čl. 8 

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 

1              Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, a jakém si jej vypůjčil.

Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu,  popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

 

2              Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním,                           

         zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného    

         dokumentu zasahovat.

 

 

Čl. 9

Práva a povinnosti uživatelů pro vypůjčování mimo knihovnu

 

1              Pro vypůjčování knihovních fondů platí ustanovení  občanského zákoníku o půjčování

věcí.

 

2              Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce

záznam. Při vrácení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

 

3              Jestliže uživatel nevrátí  půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli  poplatek z prodlení.

 

4              Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat

právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna

manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

 

5              Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech

služeb.

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 10

Ztráty a náhrady

 

1            Uživatel  je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě

        stanovené knihovnou  nahradit škodu.

 

2            O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody

         uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve

         stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení

         do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu

         totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu.

 

3            Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou

         vznikly.

 

4           Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna

        právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Čl.11

Poplatky za přestupky  proti knihovnímu řádu

 

 

 1      Poplatek z prodlení :

          

a)            povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

 

3              Vymáhání navrácených výpůjček :

 

a)          nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami

vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách ( z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.   

 

Čl. 12 

Náhrada všeobecných škod

 

1              Uživatel je povinen nahradit škodu  zaviněnou přímo nebo zanedbáním  povinností

( podle občanského zákoníku § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích , požádá-li o to poškozený  a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“)

2              Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně

platných předpisů.

 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

 

1            Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny

 

2      Ruší se knihovní řád ze dne ……

 

3      Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou

 

 

 

 

VI. Přílohy knihovního řádu

 

1        Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Chuchelně.

 

 

 

 

 

 

V Chuchelně                                                                                        razítko a podpis
dne 22. října 2002                                                                   
 
Proces zabral 0.0178 sekund času a 0.59MB paměti.